Szerződések

Felhasználási szerződés

A jelen Felhasználási Szerződés a 2012. november 01 napján, vagy az azt követően regisztrált felhasználók vonatkozásában a regisztráció napján lép hatályba. Az alábbiak tartalmazzák azon feltételeket, amelyek alapján az alábbiakban meghatározott Honlap hozzáférést nyújt szolgáltatásaihoz.

A CreativeLineGroup.com Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 20.; cégjegyzékszám: Cg. 09-09-023783; adószám: HU23988736-2-09, a „Szervező”) az Ötletgazdák részére elérhetővé teszi magyar nyelven a http://www.kreativagy.hu domain alatt megjelenő honlapot (a „Honlap”), mint szakmai szolgáltatásokat nyújtó ötletgazdák („Ötletgazda/Ötletgazdák”) és szakmai szolgáltatásokat kereső vállalkozók („Feladatkiíró(k)”) online találkozási helyszínét, hogy megismerjék egymást, és online együttműködhessenek, egyes munkák („Munkák”) elvégezése, kiszámlázása és kifizetése kapcsán. Jelen feltételek a Honlapon magyarországi felhasználóknak szolgáltatott, http://kreativagy.hu honlapon elérhető szolgáltatásokra vonatkoznak. A Honlap többek között az Ötletgazdák és Vállalkozók következő cselekményeit teszi lehetővé:

Feladatkiírók: Egyedi felhasználási feltételek, Feladatok megjelentetése, megismerés, alkalmazás, megbízások megkötése, Ötletgazdák, Munkák értékelése és a Nyertes Munka értékelése, Legkreatívabb, Legaktívabb, Legbefolyásosabb Ötletgazdák Munkáinak értékelése.

Ötletgazdák: profilok személyes és pénzügyi adatokat tartalmazó profil létrehozása, Munkák, öteltek, gondolatok, művek megjelentetése, posztolása, kommentelése, tanácsadás, mindezek közzététele, megbízások megkötése, értékelés és fizetés a Feladatkiíró által, a Nyertes Munka díjának, a Legkreatívabb, Legaktívabb, Legbefolyásosabb díjának elnyerése.

FELHÍVÁS

Mielőtt Ön felhasználóvá válhatna, el kell olvasnia és el kell fogadnia valamennyi jelen Felhasználási Szerződésben foglalt, illetve ahhoz kapcsolódó feltételt. Kifejezetten javasoljuk, hogy a jelen Felhasználási Szerződés elolvasásakor nézze meg és olvassa el a hivatkozott információkat is. A Felhasználási Szerződés jogilag kötelező érvényű megállapodás Ön és a Szervező között.

MEGHATÁROZÁSOK

Adatvédelmi Szabályzat: jelenti a http://kreativagy.hu helyen elhelyezett adatvédelmi szabályzatot.

Bizományosi szerződés: jelenti a Feladatkiíró és a Szervező között vételi bizomány alapítása tárgyában létrejött bizományosi szerződést.

Díjtáblázat: jelenti a Szervező által egyedileg meghatározott marketing hozzájárulás és szolgáltatási díját tartalmazza, amelyet a Szervező http://kreativagy.hu helyen helyez el. A Szervező bármikor jogosult a Díjtáblázatot és a Díjtáblázatban meghatározott díjakat módosítani. A módosított díjak a módosított Díjtáblázat megjelentetésével hatályba lép.

Egyedi felhasználási feltételek: a Feladatkiíró által a Szervező által üzemeltetett http://kreativagy.hu oldal adminisztrációs felületén meghatározott alábbi feltételeket jelenti: (i) meghatározásra kerül a Feladat, a feladatvégzés ütemezése és a feladatmegoldás szintjei (pl. ötletelés) és a Nyertes Munka kiválasztásának feltételei, a Nyertes Munkáért járó díj, (ii) meghatározásra kerül a Legaktívabb, Legbefolyásosabb, Legkreatívabb Ötletgazda részére járó díj és az ezeket támogató egyebek; (iii) meghatározásra kerül, hogy a Munka jellege így, hogy az szoftver, adatbázis, reklámozás céljára készített mű, filmalkotás, vagy ezen kategóriákba nem tartozó; (iv) amennyiben a Munka jellege nem szoftver, adatbázis, reklámozás céljára készített mű, filmalkotás, a felhasználás köre a lehető legpontosabban meghatározásra kerül, így többek között a felhasználás területi hatálya, időbeli hatálya, felhasználási módja, felhasználás mértéke; (v) a Munka elvégzésére rendelkezésre álló időtartam, a feladatmegoldás egyes szintjeinek időtartama; (vi) a Feladatkiíró elérhetőségét.

Feladat: jelenti az Ötletgazdák által elvégendő feladatot, a feladat címét, a feladat leírását.

Legaktívabb: jelenti a Honlapon az alábbi feltételek alapján megállapított Ötletgazdát: http://kreativagy.hu/feladatneve/top9

Legbefolyásosabb: jelenti a Honlapon az alábbi feltételek alapján megállapított Ötletgazdát: http://kreativagy.hu/feladatneve/top9

Legkreatívabb: jelenti a Honlapon az alábbi feltételek alapján megállapított Ötletgazdát: http://kreativagy.hu/feladatneve/top9

Megrendelés: jelenti a Feladatkiíró által a Szervezőnek adott megrendelést, mely tartalmazza többek között az Egyedi Felhasználási feltételeket, a Feladatkiíró által megrendelt reklám mennyiségét, mértékét, valamint a Feladat elvégzésére irányuló célcsoportot. A Megrendeléskor megadott feltételek a Megrendelést követően nem módosíthatóak.

Nyertes Munka: jelenti a Bizományosi szerződés rendelkezései alapján nyertesként kiválasztott Munkát.

Szolgáltatási szerződés: jelenti az Ötletgazda, a Szervező és a Feladatkiíró között a Munka átruházása tárgyában létrejött szerződést.

Szolgáltatás(ok): jelenti(k) az alábbi szolgáltatásokat: a Szervező üzemelteti a Honlapot, a Honlap szolgáltatásait illetve a Honlapon megtalálható Egyedi felhasználási feltételeket reklámozza, népszerűsíti Ötletgazdák és leendő felhasználói körében.

Tag: jelenti az Ötletgazdát és a Feladatkiírót együttesen.

HONLAP HASZNÁLATA

Amennyiben a Tag még nem töltötte be a 18. (tizennyolcadik) életévét, illetve nem köthet jogilag kötelező érvényű szerződéseket, vagy Tagsága fel van függesztve, nem használhatja a Honlapot és nem veheti igénybe a Honlap szolgáltatásait. A Honlap használata során a Tag  nem sérthet meg semmilyen jogszabályt, szabályzatot, nem értékesíthet hamis és hamisított termékeket, és más módon sem sértheti meg harmadik személyek szerzői, védjegyekhez fűződő vagy más jogait;
  nem tehet közzé hamis, pontatlan, félrevezető, rágalmazó vagy becsületsértő tartalmat (a személyes adatokat is ideértve);
  nem tehet olyan lépéseket, amelyek aláássák a Honlap rendszereit;
  nem terjeszthet vagy tehet közzé spamet, kéretlen vagy tömeges elektronikus közléseket, láncleveleket vagy piramisjáték-jellegű rendszereket;
  nem terjeszthet vírusokat vagy bármely más olyan technológiát, amely kárt okozhat a Honlapnak, vagy a Honlap szolgáltatásainak, illetve a felhasználók érdekeiben vagy tulajdonában;
  a Tagokról a Szervező hozzájárulása nélkül nem gyűjthet és más módon sem szerezhet adatokat, az e-mail címeket is ideértve.


Más országokban található Ötletgazdáktól történő vásárlás adózási vagy vámkezelési kötelezettségekkel járhat. Kérjük, legyen figyelemmel arra, hogy a Vállakozó felelőssége minden esetleges adózási vagy vámkezelési kötelezettség teljesítése.

ÖTLETGAZDÁK ÉS FELADATKIÍRÓK KAPCSOLATA

Tagi Szerződés

Az Ötletgazda a Munkát az Egyedi felhasználási feltételek és a Feladat alapján készíti el, melyet közzétesz a Feladat oldalán. A közzétett Munkák közül választ a Feladatkiíró. A Feladatkiíró jogosult a közzétett Munkákat kommentálni, véleményezni, az Ügyfelet a Munka elkészítése során befolyásolni, irányítani. A Feladatkiíró és az Ötletgazda közötti szerződést az alábbi dokumentumok rendelkezései képezik (együttesen “Tagi Szerződés”):

(1) jelen Felhasználási szerződés; (2) Szolgáltatási szerződés; (3) Egyedi felhasználási feltételek és Feladat kiírás; (együttesen „Kötelező Szerződési Feltételek”); (4) bármely más, az Ötletgazda és a Feladatkiíró által is elfogadott és a Honlapra feltöltött szerződési rendelkezés, amennyiben az nem ellentétes a Kötelező Szerződési Feltételekkel. A Tag a jelen szerződés elfogadásával elfogadja a Tagi Szerződést.

Az Ötletgazda és a Feladatkiíró jogosult a Szolgáltatási szerződés rendelkezéseit kiegészíteni, olyan Munka feltételekkel, amelyeket mind a Feladatkiíró mind az Ötletgazda elfogadott, és amelyeket feltöltöttek a Honlapra, amennyiben ezek nem ellentétesek a Kötelező Szerődési Feltételekkel. A jelen bekezdésben engedélyezetteken túl a Kötelező Szerződési Feltételek rendelkezéseitől eltérni nem lehet.

Minden ellenkező értelmű rendelkezés ellenére Ötletgazda és Feladatkiíró vállalja, hogy nem szerződik, illetve nem köt ki olyan feltételeket, amelyek a Kötelező Szerződési Feltételekbe ütközőek. A Tagi Szerződésnek bármely olyan része, ami ellentétes a Kötelező Szerződési Feltételekkel, illetve ami módosítaná azt, érvénytelen és hatálytalan, míg a Tagi Szerződés többi része érvényes és hatályos marad. Feladatkiíró felelős a Feladatkiíró kötelezettségeinek kielégítő időbeni teljesítéséért a Tagi szerződésben foglaltaknak megfelelően. Ötletgazda felelős a Munka időbeli és minőségi elvégzéséért, valamint azok minőségéért, a Tagi Szerződésnek, valamint a szokásos szakmai gyakorlatnak megfelelően. A Munka, a Munka kivitelezésének Ötletgazda által választott módjának és eszközének megválasztása az Ötletgazda egyedüli hatás- és döntési körébe tartozik a Feladat keretein belül. A Munka kivitelezésével összefüggésben Ötletgazda vállalja, hogy biztosítja saját felszerelését, eszközeit és egyéb anyagait, saját költségén. Ötletgazda és Feladatkiíró vállalja, hogy jóhiszeműen és tisztességesen jár el a Tagi Szerződés teljesítése során.

A Feladatkiíró saját hatáskörében, saját döntésétől függően határozza meg melyik Munka kerül általa nyertesként kiválasztásra, melyről legkésőbb az Egyedi felhasználási feltételekben meghatározott időtartam utolsó napot követő 3 naptári napon belül értesíti az Ötletgazdát és a Szervezőt. A nyertes Munka kiválasztása során a Feladatkiíró – illetve a képviselője - az általa meghatározott szubjektív szempontok szerint mérlegel. A nyertes Munka kiválasztása Feladatkiíró – illetve képviselője - kizárólagos mérlegelésén alapul, amelyért a Szervező nem vállal felelősséget, és a döntéssel összefüggésben az Ötletgazdák semmilyen igénnyel nem élhetnek a Szervezővel szemben.

A Legkreatívabb, Legaktívabb, Legbefolyásosabb Ötletgazdát a Honlap a saját kimutatása, statisztikája alapján határozza meg. Az Egyedi felhasználási feltételekben meghatározott időtartam lezárása pillanatában a Legaktívabb, Legkreatívabb, Legbefolyásosabb Ötletgazdák jogosultak az Egyedi felhasználási feltételekben meghatározott díjakra, melyet a Feladatkiíró küld meg az adott Ötletgazda részére, az Ötletgazda által a regisztráció során megadott címre az Egyedi Feladatkiírásokban meghatározott időtartam lejártát követő 8 napon belül, amennyiben ettől eltérően a Bizományosi szerződés nem rendelkezik. Amennyiben bármely ilyen jogosult nem veszi át a Feladatkiírótól az adott díjat, mert nem megfelelő adatot adott meg, vagy az adatának módosításáról az Ötletgazda a Szervezőt nem tájékoztatta, vagy mert a díjat a kézbesítőtől nem veszi át, azt nem keresi, vagy a kézbesítő az Ötletgazda által megadott címen nem található mert a címzett ismeretlen, vagy ismeretlen helyre költözött, és a kézbesítő erről értesíti a Feladatkiírót, a Feladatkiíró a díjat a második Legkreatívabb, Legaktívabb, Legbefolyásosabb Ötletgazda részére kísérli meg a díjat kézbesíteni az előbbi feltételeknek megfelelően.

A Feladatkiíró a díj kézbesítését egyszer kíséreli meg. A jogosult Ötletgazda köteles együttműködni annak érdekében, hogy a díj átvételére sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a jogosult nem tesz eleget, és így a díj átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy a Feladatkiíró terhére nem értékelhető. A Feladatkiíró a díj átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A Szervező nem vállal felelősséget ezen díjak teljesítéséért, kivéve azt az esetet, amikor ezen díjak pénzösszegek és mely összegeket a Bizományosi szerződésnek megfelelően a Feladatkiíró megfizetett a Szervezőnek. A díjak teljesítése kizárólag a Feladatkiíró felelősségi körébe tartozik.

Amennyiben a Legaktívabb, Legkreatívabb, Legbefolyásosabb Ötletgazdák Egyedi felhasználási feltételekben meghatározott díjak pénzösszegek, úgy ezen díjakat a Szervező köteles a Legaktívabb, Legkreatívabb, Legbefolyásosabb Ötletgazdák részére a Legaktívabb/ Legkreatívabb/ Legbefolyásosabb minősítés tárgyában küldött értesítés napjától számított 2 (kettő) banki munkanapon belül az Ötletgazda által a regisztráció során megadott bankszámlaszámára átutalással megfizetni.

A Legaktívabb, Legkreatívabb, Legbefolyásosabb Ötletgazda kijelenti és szavatolja, hogy bankszámlaszáma azonos a Legaktívabb, Legkreatívabb, Legbefolyásosabb Ötletgazda Szervezőnek a regisztráció során megadott, illetve azóta módosított bankszámlaszámával.

Az Egyedi felhasználási feltételekben meghatározott díj nettó díj.

A teljesítéssel egyidejűleg jogosult a Szervező a Feladatkiíró részére számlát kiállítania bizományosi értékesítésről.

FELADATKIÍRÓI SZERZŐDÉS

A Szervező és a Feladatkiíró között a Megrendeléssel a Megrendelésben foglaltak, a Bizományosi szerződésben és a Szolgáltatási szerződésben foglalt rendelkezésekkel jön létre a szerződés (a „Feladatkiírói Szerződés”).

FÜGGETLEN EGYÜTTMŰKÖDŐK

Ötletgazda és Feladatkiíró kölcsönösen elismerik és vállalják, hogy kapcsolatuk független szerződő felek kapcsolata. Ötletgazda és a Szervező a szolgáltatásokat, mint független személy végzi, és ezen Szerződés keretén belül semmi sem tekinthető az Ötletgazda és a Feladatkiíró vagy a Szervező és a Feladatkiíró vagy Ötletgazda közötti partnerségi, közös vállalati, ügynöki vagy munkáltató-munkavállalói jogviszonynak.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA

A Tag a jelen szerződés elfogadásával elfogadja az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit. A Tag köteles az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit betartani.

A SZERVEZŐVEL VALÓ KAPCSOLAT

A Szervező nem Fél a Munkák tekintetében

A Szervező nem fél az Ötletgazda és a Feladatkiíró között létrejött Tagi Szerződés tekintetében. A Szervezőnek nincs szabályozási lehetősége és nem garantálhatja a Munkák minőségét, biztonságát vagy törvényességét, a közzétett Munkák valóságát és pontosságát, az Ötletgazdák szakképzettségét, a hátterét vagy képességét, az Ötletgazdák Feladatra vonatkozó teljesítési képességét, a Feladatkiíró fizetési képességét, vagy, hogy az Ötletgazda vagy a Feladatkiíró valóban szándékozik, illetve végre is fogja hajtani a tranzakciót.

A Szervező nem köteles és nem is képes a Feladatkiírók és az Ötletgazdák által szolgáltatott adatok valódiságát megvizsgálni, továbbá a Szervező nem végez háttérkutatást a Feladatkiírókat ileltve az Ötletgazdákat illetően. Ugyanakkor a Szervező információkat szolgáltathat az Ötletgazdákról statisztikai célokra, amellyel az adott Ötletgazda nem azonosítható be, úgy mint a kockázati pontszámát, a földrajzi elhelyezkedését, vagy harmadik személyek értékeléseit. Az ilyen információ kizárólag a Feladatkiíró kényelmét szolgálja, és nem tekinthető a Szervező jóváhagyásának vagy ajánlásának.

Minden, a Tagi Szerződés teljesítéséből származó jogosultság és kötelezettség kizárólag az Ötletgazda és a Feladatkiíró között létezik. Ötletgazda és Feladatkiíró kizárólag a másik féltől várhatja az összes olyan jogosultság és kötelezettség végrehajtását és teljesítését, amely a Tagi Szerződésekből és bármely más, ezekkel kapcsolatos szerződéses feltételből, rendelkezésből, képviseletből, vagy garanciavállalásból ered a Vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettség kivételével, melyre a Szervező jogosult.

A Szervező nem garantálja, hogy a Feladatkiíró által adott Feladatra megfelelő Munka fog készülni, a Feladatkiíró dönthet úgy saját hatáskörében, hogy a Feladatra készült Munkák közül nem kívánja megvásárolni/felhasználni egyiket sem, illetve dönthet úgy is, saját hatáskörben, hogy az Egyedi felhasználási feltételekben megadott időtartamnál korábban jár le a Feladat megoldására rendelkezésre álló időtartam, illetve a Feladatkiíró bármikor vissza is léphet a Feladattól. Mindezekből eredően az Ötletgazdák káráért nem felel a Szervező.

FIÓKOK

Taggá váláshoz és a Honlap szolgáltatásainak a Honlapon keresztül való eléréséhez regisztrálnia kell egy „Fiókot” a Tagnak. Tag kötelességet vállal a Honlap által kért regisztráció és egyéb elérés során valós, pontos és teljes információk nyújtására, valamint az ilyen információk naprakészen tartására, hogy azok megőrizzék valódiságukat, pontosságukat és teljességüket. A Szervező kifejezett, írásos engedélye nélkül egy Ötletgazda illetve a Feladatkiíró nem regisztrálhat több, mint egy Fiókot.

A Tag kizárólag a saját nevében jogosult tevékenységet kifejteni, másnak a Fiókhoz hozzáfárást nem enged. Tag vállalja, hogy (1) nem használ olyan Fiókot, felhasználónevet, vagy más Tag jelszavát, amelyre nincs jogosultsága, továbbá (2) nem engedi más, jogosultsággal nem rendelkező személynek, hogy bármikor is használja a Fiókot.

A Tag Fiókja és felhasználóneve nem átruházható, és bármely más személyre való átruházása, vagy az erre tett kísérlete semmis és érvénytelen. Amennyiben a Fiók sérti a szerződést, úgy a Fiók felfüggeszthető vagy törölhető figyelmeztetés nélkül.

FELHASZNÁLÓNEVEK ÉS JELSZAVAK

Amikor egy Tag regisztrál egy Fiókot, a Tagot felkéri a rendszer, hogy válasszon egy felhasználónevet és egy jelszavat a Fiókhoz.

Tag beleegyezik, illetve teljes mértékig felelős azért, hogy megőrizze a Honlaphoz tartozó felhasználóneve és jelszava bizalmasságát, valamint biztonságát. A tag kifejezetten vállalja, hogy azonnal értesíti a Szervezőt, ha úgy véli, vagy tudomására jut, hogy jogosulatlan személy használja a Fiókot vagy Fiók felhasználónevét vagy jelszavát.

Hozzáférés és zavarok

Továbbá a Tag kijelenti, hogy nem fog: (a) olyan cselekményt végezni, amely (saját meglátásunk szerint) ésszerűtlen vagy aránytalan terhet jelent vagy jelentene infrastruktúránk számára; (b) a Szervező kifejezett, írásos, előzetes engedélye nélkül lemásolni, reprodukálni, módosítani, származtatott dolgot létrehozni, terjeszteni vagy nyilvánosságra hozni bármely tartalmat (amely eltér a Tag által a Honlapon megosztottaktól) a Honlapról, bármely olyan kódot, amely a Honlap része, vagy bármely olyan szolgáltatást, amelyet a Honlap kínál; (c) a Honlap vagy annak bármilyen működését zavarni vagy azt megkísérelni; (d) megkerülni minden olyan intézkedést, amit annak érdekében alkalmazunk, hogy megakadályozzuk vagy leszűkítsük a Honlaphoz vagy annak egy alrészéhez való hozzáférést, beleértve korlátlanul az olyan alkalmazásokat, amelyek megakadályozzák vagy leszűkítik az oldalon található bármely adat használatát vagy másolását; (e) kéretlen levelek (spam), körlevelek vagy más, nem kívánt tájékoztatót küldeni; (f) kísérletet tegyen a rendszer integritását vagy biztonságát megzavarni, veszélyeztetni, vagy bármilyen, a Honlapot üzemeltető szervert elhagyó vagy érő adást; (g) érvénytelen adatokat, vírusokat, férgeket, vagy más ügynök-szoftvert a Honlapon keresztül vagy arra feltölteni; (i) bármely olyan, a szolgáltatással kapcsolat adatot akármely technológián vagy módon keresztül elérni, amelyet nem a Szolgáltatás biztosít; vagy (j) közvetlenül vagy közvetve más oldalt, terméket vagy szolgáltatást reklámozni vagy hirdetni, illetve más weboldal, termék vagy szolgáltatás érdekében Tagokat megkeresni.

Az oldalon található audiovizuális tartalom bármilyen, a lent meghatározott Sugárzás céljától vagy módjától eltérő célból való elérése szigorúan tilos. A „Sugárzás” audiovizuális munkáknak a Honlapról a Felhasználók eszközére való, interneten keresztül történő, egyidejű digitális vetítése, amelynek nem célja, hogy másolják, tárolják, tartósan letöltség vagy terjesszék a Felhasználók.

Felhasználói Tartalom

A Honlap megengedheti a Tagoknak, hogy visszajelzést, hozzászólásokat, kérdéseket, és más információkat osszanak meg („Felhasználói Tartalom”). Ön kizárólagosan felelős az Ön által a Honlapra feltöltött, közzétett, megjelenített, link vagy más útján elérhetővé tett (a továbbiakban: „megoszt”) Felhasználói Tartalomért, továbbá beleegyezik, hogy az Ön Felhasználói Tartalmának online forgalmazása és publikációja során mi csak passzív csatornaként működük közre. Tudomásul veszi, hogy függetlenül attól, hogy akármilyen Felhasználói Tartalom is kerüljön megosztásra, a Szervező nem garantálja annak biztonságát.

Ön hozzájárul, hogy nem oszt meg olyan Felhasználói Tartalmat, amely: (i) veszélyt, veszteséget, testi vagy lelki sérülést, érzelmi zaklatottságot, halált, rokkantságot, deformálódást, illetve fizikai vagy mentális sérülést okozhat bármely más személynek vagy állatnak; (ii) bármely személyben vagy javakban bármely más kár okozásának veszélyét teremti meg; (iii) arra törekszik, hogy veszélyeztesse vagy megsértse a gyermekeket azáltal, hogy olyan, nem megfelelő tartalmaknak teszi ki őket, amelyek életkoruk igazolását kéri; (iv) bűncselekményt vagy kárt okozhat vagy ilyen bekövetkezéséhez hozzájárulhat; (v) bármely olyan információt vagy tartalmat hordoz, amelyet törvénytelennek, károsnak, sértőnek, fajilag vagy etnikailag bántónak, rágalmazónak, szerzői jogot sértőnek, a személyes adatokra nézve támadónak, zaklatónak, megalázónak (nyilvánosan vagy másként), becsületsértőnek, fenyegetőnek, gyalázkodónak vagy más módon kifogásolhatónak ítélünk; (vi) olyan információt vagy más tartalmat hordoz, amely illegális (beleértve korlátlanul más személyek bizalmas vagy üzleti információinak nyilvánosságra hozatalát); (vii) olyan információt vagy tartalmat hordoz, amelynek közzétételére Önnek nincsen joga törvény, szerződés vagy bizalmi alapon; vagy (viii) olyan információt vagy tartalmat hordoz, amelyről tudja, hogy nem helyes és hatályos.

A Tag ezennel kötelezettséget vállal, hogy a Tag által megosztott Felhasználói Tartalom nem sért és a jövőben sem fog harmadik személyek jogát sérteni, beleértve korlátlanul a szellemi tulajdonjogokat, a nyilvánossághoz és a magánélethez való jogokat. Amennyiben a Tag Felhasználói Tartalma magában foglal zenét vagy videót, akkor ezúton kijelenti, hogy minden kapcsolódó szerzői jog tulajdonában van, beleértve a korlátozás nélküli előadás jogát, a mechanikai és hangfelvételi jogokat is, minden egyes zenei kompozíció esetében (beleértve a szöveget is), illetve a Felhasználói Tartalomban megjelenő hangfelvételekkel kapcsolatosan rendelkezik az alább részletezett felhatalmazással. Tudomásul veszi, hogy a Tag Felhasználói Tartalmának a Honlapon belüli publikálása nem helyettesíti a jogvédő szervezeteknél való regisztrálást.

A Szervező nem vállal felelősséget bármely Tag, illetve harmadik fél által a szolgáltatáson belül megosztott vagy elküldött Felhasználói Tartalomért. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden olyan veszteség vagy kár, amely a Tag által Felhasználói Tartalomként a Szolgáltatáson keresztül küldött, feltöltött, letöltött, sugárzott, megosztott, továbbított, megjelenített, vagy más módon elérhetővé tett, vagy a Tag használata által elérhetővé vált anyagok váltották ki, kizárólag a Tag felelőssége. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy ki lehet téve olyan Felhasználói Tartalomnak, amely pontatlan, sértő, illetlen, kifogásolható, vagy gyermekek számára nem megfelelő, és elfogadja, hogy az Szervező nem felelős bármely olyan kárért, amely Felhasználói Tartalom eredményeként merül fel. Továbbá az Szervező nem rendelkezik szerkesztői felügyelettel a Felhasználók által a Honlapon megosztott Felhasználói Tartalmak tekintetében, és nem ellenőrzi az ilyen tartalmak pontosságát és megbízhatóságát, illetve nem is felelős ezekért. A Szervező nem erősíti meg és nem ellenőrzi, hogy adott Tag rendelkezik-e azzal a szakértelemmel, illetve képesítéssel, amely a Tag általi szolgáltatások nyújtásához szükséges vagy amelyhez tanácsát kérik. Továbbá elfogadja, hogy nem oszt meg a Felhasználói Tartalmak között olyan kérést vagy információt, amely a Honlapon kívüli kapcsolatfelvételt vagy fizetést tenné lehetővé.

Az Ötletgazda hozzájárul a Felhasználói Tartalmat képező művének, ötletének, gondolatának, Munkájának nyilvánosságra hozatalához már a posztolással, művének, ötletének, gondolatának, Munkájának Honlapon való megosztásával, Honlapon való feltüntetésével.

Az Ötletgazda kijelenti és szavatolja, hogy a Felhasználói Tartalmat képező műve, gondolata, ötlete, Munkája további felhasználásához hozzájárul. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felhasználói Tartalmat képező műve, gondolata, ötlete, Munkája további felhasználását megtiltja, visszavonja a nyilvánosságra hozatalhoz adott hozzájárulását, úgy a nyilatkozatát a Szervező részére köteles megküldeni. A visszavonással Fiókja megszűnik.

Ötletgazda kijelenti és szavatolja, hogy a a Felhasználói Tartalmat képező művén, gondolatán, ötletén, Munkáján nem kívánja nevét feltüntetni.

Ötletgazda kijelenti és szavatolja, hogy hozzájárul a Felhasználói Tartalmat képező műve, gondolata, ötlete, Munkája eltorzításához, megcsonkításához, megcsorbításához, megváltoztatásához.

További Nyilatkozatok és Garanciák

Kizárólagosan a Tag felelős a saját Felhasználói Tartalmáért, és annak közzétételének vagy megosztásának következményét is a Tag viseli. Felhasználói Tartalmával kapcsolatosan megerősíti, kijelenti és garantálja, más, a jelen Szerződésben foglalt nyilatkozatok és garanciavállalások mellet, hogy:

a. Legalább a 18. életévét betöltötte, vagy jogi személy, és teljes mértékben jog- és szerződőképes, valamint a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeket és jogokat szerezhet, nyilatkozatokat tehet és garanciákat vállalhat, továbbá, hogy tiszteletben tartja és megfelel jelen Szerződés rendelkezéseinek.

b. Rendelkezik minden, a Felhasználói Tartalomban beazonosítható természetes személy írásos hozzájárulásával az adott személy nevének vagy hasonlóságának felhasználására, ahogyan azt a Honlap és jelen Szerződés megkívánja, illetve az ilyen személy felmentette minden, ilyen kapcsolatból eredő felelősség alól.

c. Az Ön Felhasználói Tartalma, illetve annak az Szervező általi –jelen Szerződésnek megfelelő– használata és a Honlap nem sérti harmadik személyek jogát, beleértve de nem kizárólagosan a szellemi tulajdonjogokat, a személyiségi jogokat és a nyilvánossághoz való jogokat.

d. Az Szervező a jelen Szerződésben foglalt kereteken belül bármely kötelezettségek vállalása és díjak megfizetés nélkül használhatja az Ön Felhasználói Tartalmát.

Szervező Licence a Tagnak

A jelen Szerződésre való figyelemmel és annak rendelkezéseinek betartása esetén a Szervező korlátozott hozzáférési licencet biztosít a Tag számára ahhoz, hogy a Honlapot belülről használja a Honlap által lehetővé tett szolgáltatások tekintetében és céljából. Nem adhat el, reprodukálhat, módosíthat, jeleníthet meg, adhat elő nyilvánosan, vagy készíthet származékos művet a Honlapon megjelent anyagokból az Szervező előzetes, kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül. Nem használhatja a Honlap részét vagy egészét bármely más honlapon vagy számítógépes hálózaton, bármely célra, kivéve a Tag belső megtekintését. Nem kísérelhet meg visszafejteni, megzavarni a Honlap bármely részét, kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi. A Honlapot, illetve annak bármely részét tilos reprodukálni, többszörözni, másolni, eladni, vagy más módon kereskedelmi célra felhasználni az Szervező előzetes, írásos, kifejezett engedélye nélkül.

Az Szervező és licencadói fenntartják az összes jogot, jogcímet, minden, a Honlappal kapcsolatos szabadalmi jogra, találmányra, szerzői jogra, know-howra, és üzleti titokra. A Szervező logó és név az Szervező védjegyei, melyek több joghatóságban is regisztrálva lehet. Minden más, a Honlapon található terméknév, cégnév, védjegy, logó és szimbólum a vonatkozó tulajdonost illeti. A fentebb említetteken kívül, jelen Szerződés nem ruház át sem az Szervezőt sem más harmadik személy illető szellemi tulajdonjogot, akár burkoltan, hallgatólagosan vagy más módon.

Az Szervező egyéb jogorvoslati lehetőségeinek korlátozása nélkül, amennyiben Ön olyan intézkedéseket tesz, amellyel a Honlapot kívánná megkerülni, vagy csökkenteni a jelen Szerződés alapján az Szervezőt illető díjakat, úgy az Szervező részére meg kell téríteni minden, a Szervezőt illető díjat, valamint köteles mentesíteni a Szervezőt minden felmerült kárától, beleértve minden, a Szervező munkatársai által erre fordított munkaidő díját, illetve az ilyen cselekmény jogi kivizsgálásával és az összegek behajtásával kapcsolatos jogi költségek díját is.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy megszűntesse a Tag hozzáférését, Fiókját, vagy Munkáját, akár okkal, akár anélkül, saját, önálló döntése alapján, továbbá, hogy visszautasítson bármely regisztrációt vagy tagságot Önnek a jövőben. Értesítjük Önt Fiókja megszüntetéséről.

Ha Fiókja bármely okból törlésre kerül, a továbbiakban nem lesz hozzáférése az adatokhoz, üzenetekhez, fájlokhoz és más anyagokhoz, amelyeket a Honlapon tárolt. Anyagai törlésével egy időben korábbi hozzászólásai és ajánlatai is törlődhetnek.

KÁRTALANÍTÁS

Tag vállalja, hogy megvédi, mentesíti és kártalanítja a Szervezőt minden olyan veszteségtől, költségtől, kiadástól, kártól vagy egyéb más kötelezettségtől, amely a Szervezőnél keletkezik harmadik személyek Szervező elleni bármely keresetével, követelésével, eljárásával, igényéve, amely a következőkhöz kapcsolódik: (a) a Honlap szolgáltatásainak a Tag általi használata, beleértve bármely fizetési kötelezettséget is, amely a Honlap szolgáltatások igénybe vételével merülnek fel; vagy (b) amely az alábbiak következménye: (i) a Honlap Tag általi használata; (ii) a Tag személyes döntése arról, hogy pénzügyi adatokat szolgáltat a Honlapon keresztül, beleértve a személyes pénzügyi információkat is; (iii) a döntést, hogy megosszon és, hogy más Tagok ajánlatait elfogadja; (iv) bármely olyan Tagok általi szerződésszegés, vagy olyan Tagokkal szembeni követelés, akikkel a Honlapon keresztül lépett üzleti kapcsolatba; (v) jelen Szerződés bármely rendelkezésének megsértése; (vi) bármely olyan kötelezettség, amely adójogi fizetési kötelezettségeket érint; (vii) bármely olyan Tag általi gondatlan vagy szándékos szabálytalanság, akivel a Honlapon keresztül üzletet folytaott; (viii) a Tag bármely olyan cselekedete vagy mulasztása, amely bármely Ötletgazda díjának megfizetését érinti; (ix) a Tag olyan jogvitája vagy mulasztása, mely bármely számla vagy egyéb fizetés teljesítését érinti; (x) Tagnak bármely Feladatkiíróval/Ötletgazdával szemben fennálló felelőssége.

A Feladatkiíró teljes mértékben kártalanítja a Szervezőt a Szervező és a Feladatkiíró között létrejött Szerződés bármely rendelkezésének megsértéséből a Szervezőt ért kárért.

Bármely ilyen kártalanítás kapcsán: (a) írásban értesítjük bármely ilyen követelésről, igényről, keresetről, költségről, felelősségről, veszteségről, illetve annak veszélyéről; (b) együttműködünk Önnel a kapcsolódó védekezés vagy vitarendezés során; és (c) átengedjük az ilyen védelem vagy vitarendezés felügyeletét Önnek. Jogosultak vagyunk részt venni az ilyen védelemben saját képviselőnk útján, melynek költségeit mi viseljük. Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen szabályszegést jelentsünk az illetékes hatóságnak, amennyiben ilyen a tudomásunkra jut.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy elutasítsa és/vagy eltávolítsa az olyan Felhasználói tartalmat, amely a Szervező saját megítélése szerint sérti ezen rendelkezéseket.

A Szervező nem felel a kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat hiánya, hibája miatt esetlegesen bekövetkező károkért.

A Szervező nem garantálja a Honlaphoz, illetve a Honlap szolgáltatásaihoz történő folyamatos és biztonságos hozzáférést, mivel a Honlap működését számos a Szervező ellenőrzésétől független tényező befolyásolhatja. A Szervező a Honlap és a szolgáltatások megszakítás nélkül történő fenntartására törekszik, nem vállal garanciát, szavatosságot szolgáltatásai elérhetőségére vonatkozóan.

A Szervező nem garantálja, hogy a Honlapon elérhető vagy hozzáférhető bármely információ vagy adat a jövőben is elérhető vagy hozzáférhető lesz.

A Szervező továbbá nem felelős szerződéses, kártérítési vagy más alapon semmilyen felmerült kárért, mint például az adatvesztés, elmaradt bevétel vagy jövedelem, elmaradt üzlet, lehetőség, cégértékben vagy jó hírnévben bekövetkezett kár, az üzletmenet megszakadása, illetve egyéb olyan kárért, melyek Szervező által ésszerűen nem előrelátható módon, közvetlenül vagy közvetve Honlap és szolgáltatásai Tag által történő használatából vagy használatára való képességének hiányából erednek.

NYELV

A jelen Szerződés magyar nyelven készült. Amennyiben a jelen szerződésről angol, illetve egyéb idegen nyelvű változat készül és vita merülne fel a magyar és az idegen nyelvű változat tartalmára vagy értelmezésére vonatkozóan, kizárólag a magyar változat irányadó a Szerződés értelmezése és magyarázata tekintetében.

JOGKIKÖTÉS

A jelen Szerződés, annak érvényessége, értelmezése, teljesítése és megszüntetése tekintetében a magyar jog irányadó.

A Felek a jelen Szerződéssel vagy annak értelmezésével kapcsolatban felmerülő vagy abból eredő vitás ügyeket igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben a Felek a jelen Szerződéssel, annak megszűnésével vagy érvénytelenségével kapcsolatban felmerülő vagy abból eredő vitás ügyeket nem képesek békés úton rendezni, ilyen esetekre nem kizárólagosan kikötik más magyar bíróságok illetékességének kizárása nélkül pertárgyértéktől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, ill értékhatártól függően a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét a jogviták kizárólagos és végleges rendezésére.

ÉRTESÍTÉSEK

Kifejezett ellentétes rendelkezés hiányában az értesítéseket a Szervezőnek az alábbi elérhetőségekre kell elküldeni:

CreativeLineGroup.com Korlátolt Felelősségű Társaság 1062 Budapest, Bajza utca 20.


Adatkezelési Szabályzat

Meghatározás

A jelen szabályzatban (az “Adatkezelési Szabályzat”) nagy kezdőbetűvel írt kifejezések a jelen szabályzat eltérő rendelkezése hiányában a felek között létrejött felhasználói szerződésben (a “Felhasználói Szerződés”) meghatározott jelentéssel bír.

Hatály

A jelen Szabályzat tartalmazza, a személyes adatok a Honlapon nyújtott szolgáltatásaink során történő kezelésének, felhasználásának szabályait. A jelen Szabályzat Honlapjára, annak tartalmára vonatkozik. A regisztráció során az Adatkezelési Szabályzat és Felhasználói Szerződés elfogadásával az Ötletgazda kifejezett hozzájárulását adja személyes adatai Szervező által történő gyűjtéséhez, tárolásához, használatához és közléséhez a jelen Szabályzat szerint. A jelen Adatkezelési Szabályzat az új felhasználók általi elfogadásával, illetve 2012. November 01 napján lép hatályba.

Ellenőrzés és adatfeldolgozás

Az Ötletgazda hozzájárulását adja, hogy:  A CreativeLineGroup.com Kft kezelheti személyes adatait  A CreativeLineGrop.com Kft az Ötlegazda személyes adatait a Felhasználói Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében, a jelen Adatkezelés Szabályzat keretében és az ebben rögzített alapelveknek megfelelően kezelik.

Adatgyűjtés, adatkezelés

Az Ötletgazda az Adatkezelési Szabályzat és Felhasználói Szerződés elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az általa fenntartott Weboldalon az alábbi adatokat gyűjtse, tárolja, kezelje: név, felhasználói név, cím, telefonszám, e-mail cím; bankszámlaszám;
 tranzakciókra vonatkozó információ az Ötletgazda honlapon folytatott tevékenysége alapján (mint például szolgáltatás nyújtása vagy tartalom, melyet az Ötletgazda hoz létre, vagy amely az Ötletgazda fiókjához kapcsolódik);
 olyan szállítási, számlázási, személyes vagy más olyan információ, amelyet az Ötletgazda ad meg a Honlapon folytatott tevékenysége során;
 közösségi beszélgetések, postok, chatek, vitarendezés, visszajelzés, a Szervező oldalán keresztül folytatott levelezés és a Szervező részére küldött levelezés;
 egyéb információ, mely Ötletgazdanek a Szervező oldalaival, szolgáltatásaival, tartalommal és reklámozással kapcsolatos kommunikációjára vonatkozik, ideértve a számítógépre/eszközre és csatlakozásra vonatkozó információkat, oldal nézettségi statisztikákat, oldalakra bejövő és onnan kimenő forgalmat, rekláminformációt, IP-cím és általános webes naplózási információt;
 további adatok rendelkezésre bocsátását kérheti a Szervező, amelyek az Ötletgazda azonosításához lehetnek szükségesek, vagy amennyiben úgy gondolja a Szervező, hogy az Ötletgazda megsérti az oldalra vonatkozó szabályzatokat (például címének igazolásához arra kerülhet sor, hogy a Szervező felkéri az Ügyfelet, küldje el egy azonosítóját vagy számláját, illetve további kérdések on-line megválaszolására kerülhet sor az Ötletgazda személyazonosságának megállapításához);


Az Ötletgazda a részvételi feltételek elfogadásával önként beleegyezik, hogy adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (az “Itv”), illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett a Szervező a Honlappal, illetve a Szervező szolgáltatásaival összefüggésben, annak lezárásáig kezelje.

Vállalkozó Egyedi felhasználási feltételei elfogadásával az Ötletgazda hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben létrejön a Szolgáltatási szerződés és/vagy amennyiben az Ötletgazda bizonyul a Legkreatívabbnak, vagy a Legaktívabbnak, vagy a Legbefolyásosabbnak a Szervező átadja a Vállalkozónak az Ötletgazda alábbi adatait: név, cím, e-mail cím, telefonszám. Amennyiben a Legkreatívabb, Legaktívabb, Legbefolyásosabb valamelyike az Egyedi felhasználási feltételekben meghatározott díjat határidőben nem veszi át, úgy az utána következő Legkreatívabb, Legaktívabb, Legbefolyásosabb lesz jogosult az adott díjra és így a Szervező annak fenti adatait is jogosult a Vállalkozónak átadni. A Vállakozó köteles a díjak megküldését követően az Ügyfelek adatait megsemmisíteni.

Az adatkezelés időtartama: a Szervező a Honlap működésének idejére, illetve az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli az Ötletgazda adatait.

Az Ötletgazda vállalja, hogy amennyiben az általa megadott adataiban változás történik, azt a Szervező részére haladéktalanul bejelenti.

Személyes adatnak minősül: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A hozzájárulás a személyes adatkezeléshez önkéntes.

Az adatkezelés célja: annak elősegítése, hogy a Honlapot látogató személyek, a Szervező szolgáltatásai igénybevételével az oldal tartalmához kapcsolódó témakörben a Feladatokra megoldásokat kapjanak. Az adatokat a Szervező kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott célokra használja fel, más célokra nem használja fel.

Az adatkezelés jogalapja az Ötletgazda önkéntes adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozata.

Adatkezelő: Szervező

Adatfeldolgozó: Creative LineGroup.com Kft.

Az adatokat az adatkezelő és adatfeldolgozó adatkezelést és feldolgozást végző dolgozói, valamint bizonyos és a fent meghatározott esetekben a Vállalkozó ismerhetik meg.

Az Ötletgazdanek jogában áll (i) jelen hozzájárulását visszavonni; (ii) hozzájárulását egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni; (iii) személyes adatai kezelése ellen az Itv. által meghatározott esetekben tiltakozni; (iv) tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről; (v) adatainak helyesbítését, módosítását, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését kérni; (vi) jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni; és (vii) követelni az adatai jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével az Ötletgazdanek okozott kár megtérítését.

Az Adatkezelő az Ötletgazda személyes adatait az adatfeldolgozási célú adattovábbítás, továbbá a jogszabályok által lehetővé tett vagy kötelezően előírt adattovábbítások, valamint a fenti a Vállalkozó részére történő engedélyezett adattovábbítás kivételével, csak az Ötletgazda kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személy részére.

Az Adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: [___].

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít az Ötletgazdanek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1062 Budapest, Bajza utca 20. címen vagy a kapcsolat@creativelinegroup.com e-mail címen. Az Ötletgazda a regisztráció során megadott adataik törlését bármikor, korlátozás és indoklás nélkül kérheti a nyilvántartásból. Ezenkívül az Ügyfelet megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy az Ötletgazda bírósághoz fordulhat. Az Ötletgazda bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező, amelyet megtehet az Ötletgazda egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): 1062 Budapest, Bajza utca 20.címen vagy a kapcsolat@creativelinegroup.com e-mail címen.

Amennyiben az Ötletgazda személyes adatainak törlését a Feladat időtartama alatt kéri (ide nem értve azt az esetet, ha csak a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza), úgy tudomásul veszi, hogy a Tagsági Szerződése megszűnik, és bármely Feladatban való minden jogosultságát elveszti. Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása vagy az adatok törlésére vonatkozó kérés esetén a Szervezőnek nem áll módjában a díjat kiadni az érintett Ötletgazdanek.

Marketing

Az Ötletgazda kifejezett hozzájárulása hiányában személyes adatai harmadik személyek részére nem kerül bérbe adásra, átadásra, átruházásra. Az Ötletgazdare vonatkozó adatokat egyéb felhasználóktól vagy társaságoktól összegyűjtött adatokkal jogosult a Szervező összekapcsolni és felhasználni szolgáltatásai, tartalmai és hirdetései fejlesztésére és személyre szabására, valamint marketing célokra.

Ön az Adatkezelési Szabályzat és Felhasználói Szerződés elfogadásával tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Szervező a regisztrációja törléséig, illetve azt követően direkt marketing célból célhoz kötötten kezelje és felhasználja. Az adatkezelés fő célja az Ötletgazda tájékoztatása a Szervező és partnerei termékei és szolgáltatásairól, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás, valamint tájékoztatás a Honlappal illetve a Szervező szolgáltatásaival kapcsolatos információkról elektronikus levél útján, a Honlapról és a kapcsolódó információkról, szolgáltatásokról. Az Ötletgazda által az adatkezelő részére önkéntesen megadott személyes adatokat az adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve az Ötletgazda hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Felhasználás

A fentieken felül a Szervező az Ötletgazda adatait a Szervező felhasználhatja az alábbiakra: vitarendezésre és hibaelhárításra;
 a potenciálisan tiltott vagy illegális tevékenység megelőzésére, a Felhasználói Szerződés és a jelen szabályzat érvényesítésére.

Az Ötletgazda által a Honlapon megosztott adatok

Az Ötletgazda Felhasználói azonosítója a Honlapon mindenütt megjelenik (és így a nyilvánosan hozzáférhető) és valamennyi tevékenységéhez kapcsolódik. Más személyek láthatják az Ötletgazda postjait, munkáit, tevékenységét, portáljait, értékeléseit és a kapcsolódó hozzászólásokat.

Amennyiben az Ötletgazda megosztott számítógépről vagy internet-kávézóból csatlakozik a Honlaphoz, bizonyos Ötletgazdalel kapcsolatos adatok, mint például a felhasználói azonosítója, illetve a Honlapról érkezett emlékeztetői láthatóak lehetnek azok számára, akik az Ötletgazda után használják a számítógépet.

Cookie-k

Bizonyos oldalakon cookie-kat (a merevlemezen elhelyezett kisméretű fájlokat) használ a Szervező, hogy segítse a Honlap folyamatainak elemzését; személyre szabja a szolgáltatásait, a tartalmat és a reklámozást, mérje a promóciós hatékonyságot és előmozdítsa a bizalmat és biztonságot.

A Szervező tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy: a Honlap egyes funkciói csak cookie-k használatával érhetőek el.
 Ötletgazda azonosításának megkönnyítése és a „bejelentkezett” allapot fenntartása céljából.
 a legtöbb cookie „időszakos cookie”, amely azt jelenti, hogy az adott időszak végén automatikusan törlődnek az Ötletgazda merevlemezéről.
 Ötletgazdanek mindig megvan a lehetősége, hogy elutasítsa a cookie-t, amennyiben az Ötletgazda böngészője megengedi, annak ellenére, hogy ez megakadályozhatja az Ügyfelet abban, hogy bizonyos oldalt vagy szolgáltatást igénybe vegye.

Spam, kémprogram és spoofing tilalma

A Szervező és felhasználói nem tűrik a spameket.

Az Ötletgazda nem jogosult más felhasználókat, kifejezett hozzájárulásuk nélkül hozzáadni a levelezési listájához (az e-mailt és a postai levelet is ideértve).

A Honlaphoz kapcsolódó spam vagy spoof e-mailek Szervezőnek történő jelentése érdekében a Szervezp kéri, azokat az alábbi címre jelentse: kapcsolat@creativelinegroup.com

Az Ötletgazda nem használhatja saját kommunikációs eszközeit spam, vagy egyéb olyan tartalom küldéséhez, amely a Felhasználási Szerződésbe ütközik. Nem használhatja a Szervező kommunikációs eszközeit spam vagy egyéb olyan tartalom küldéséhez, amely a Felhasználási Szerződésbe ütközik.

A Szervező automatikusan átvizsgálhata és manuálisan is szűrheti az e-mail üzeneteket még azelőtt, hogy kommunikációs eszközein elküldenék azokat, spamek, vírusok, adathalász támadások és egyéb rosszindulatú tevékenységek, illetve jogellenes vagy tiltott tartalom ellenőrzése érdekében, azonban ezen üzeneteket nem tárolja a Szervező.

Fiókvédelem

Az Ötletgazda jelszava a kulcs az Ötletgazda fiókjához. Az Ötletgazda a fiókja nevében tett bármely cselekményért az Ötletgazda tartozik felelősséggel.

Biztonság

Az Ötletgazda adatait Magyarországon található szervereken kerülnek tárolásra. Harmadik személyek esetleg jogosulatlanul lehallgathatnak vagy hozzáférhetnek adatátvitelekhez és magáncélú közlésekhez, illetve más felhasználók visszaélhetnek az oldalról megszerzett személyes adatokkal, így személyes adatai és magáncélú közlései nem minden esetben maradhatnak bizalmasak.

Általános rendelkezések

A jelen Adatkezelési Szabályzatot a Szervező a Honlapon való közzététellel bármikor jogosult módosítani. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szabályzat feltételeit egyoldalúan megváltoztassa, illetve módosítsa tájékoztatási kötelezettsége teljesítése mellett. Valamennyi megváltozott feltétel az első közzétételtől számított 30 nap elteltével automatikusan hatályba lép. Amennyiben az Ötletgazda a közzétételtől számított 30 napon belül észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a módosítást az Ötletgazda részéről elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a Megbízó a tervezett módosítást nem fogadja el, úgy az az adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonását jelenti a jelen szabályzat módosításának, kiegészítésének hatályba lépésének a napjával. A kiegészítés és módosítás a hatályba lépésnek napjától kezdve vonatkozik a jelen szabályzatra.


Szolgáltatási szerződés

Amely létrejött az Ötletgazda, mint eladó és a Szervező, mint vételi bizományos, valamint a Feladatkiíró, mint vevő között.

Jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Feladatkiíró – kivéve, ha ettől eltérően a lent meghatározott Felhasználói Szerződésben definiált Bizományosi szerződés nem rendelkezik - értesíti az Ötletgazdát arról, hogy a Feladat tekintetében az Ötletgazda Munkáját választja, azt kívánja megvásárolni, és azt felhasználni, alkalmazni. A Feladatkiíró egyúttal köteles erről a Szervezőt is tájékoztatni.

Meghatározás

A jelen szerződésben nagy kezdőbetűvel írt kifejezések a jelen szerződés eltérő rendelkezése hiányában a felek között létrejött felhasználói szerződésben (a “Felhasználói Szerződés”), illetve az abban meghatározott Bizományosi szerződésben meghatározott jelentéssel bír.

Megállapodás

A jelen szerződés hatályba lépésével a jelen szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek a jelen szerződésben meghatározott Vételár, illetve a Legaktívabb, Legbefolyásosabb, Legkreatívabb Ötletgazdának járó pénzfizetéssel járó díj megfizetésére vonatkozó rendelkezések kivételével az Ötletgazdát és a Feladatkiírót terhelik, illetve jogosítják.

A Szervező jelen szerződésben meghatározott kötelezettsége kizárólag a jelen szerződésben meghatározott Vételár, illetve a Legaktívabb, Legbefolyásosabb, Legkreatívabb Ötletgazdának járó pénzfizetéssel járó díj Ötletgazda részére történő megfizetésére terjed ki.

Adásvétel

Az Ötletgazda elkészítette az Egyedi felhasználási feltételeknek megfelelő Munkát határidőben.

A Feladatkiíró az Ötletgazda teljesítését szerződésszerűnek fogadja el, az Ötletgazda teljesítését elismeri. A Feladatkiíró a Munkát átvette.

A jelen szerződés hatályba lépésével, a jelen szerződés hatályba lépésének a napján a jelen szerződésben és az Egyedi felhasználási feltételekben foglalt feltételekkel és rendelkezések szerint az Ötletgazda eladja és a Szervező a Feladatkiíró javára megvásárolja az Ötletgazda Munkáját. A Munkát a Feladatkiíró ismeri, azt megismerte, azt megtekintett állapotban vásárolja meg per-, teher- és igénymentes állapotban.

Amenyiben a Munka nem minősül szoftvernek, adatbázisnak, reklámozás céljára készített műnek, vagy filmalkotásnak, úgy az Ötletgazda a Munka felhasználására felhasználási jogot szerez a jelen szerződés hatályba lépésének a napján a jelen szerződés Felhasználási jog pontjában foglalt rendelkezések szerint.

Módosítás

Az Ötletgazda és a Feladatkiíró jogosult a jelen szerződést írásban kiegészíteni. A Felek a jelen szerződést kizárólag írásban jogosultak módosítani.

Független Együttműködők

Ötletgazda és Feladatkiíró kölcsönösen elismerik és vállalják, hogy kapcsolatuk független szerződő felek kapcsolata. Ötletgazda és a Szervező a szolgáltatásokat, mint független személy végzi, és ezen Szerződés keretén belül semmi sem tekinthető az Ötletgazda és a Feladatkiíró vagy a Szervező és a Feladatkiíró vagy Ötletgazda közötti partnerségi, közös vállalati, ügynöki vagy munkáltató-munkavállalói jogviszonynak.

Vételár

A Felek megállpodnak abban, hogy az Egyedi felhasználási feltételekben a Nyertes Munka díjaként meghatározott összeget, mint vételárat (a „Vételár”) köteles a Feladatkiíró az Ötletgazdának megfizetni a Nyertes Munka ellenértékeként, valamint a jelen szerződésben és az Egyedi felhasználási feltételekben meghatározott szerzői jogokért, azok felhasználásáért. A Szervező köteles a Vételárat a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 8 (nyolc) banki munkanapon belül a Nyertes Munkát továbbító Ötletgazda (a „Nyertes”) bankszámlaszámára átutalással megfizetni.

A Nyertes kijelenti és szavatolja, hogy bankszámlaszáma azonos a Nyertes Szervezőnek a regisztráció során megadott, illetve azóta módosított a profillapján szereplő bankszámlaszámával.

Az Egyedi felhasználási feltételekben meghatározott díjak nettó díjak.

A teljesítéssel egyidejűleg jogosult a Szervező a Feladatkiíró részére számlát kiállítania bizományosi értékesítésről.

Szerzői jog

Személyhez fűződő jogok

Az Ötletgazda hozzájárul művének, ötletének, gondolatának, Munkájának nyilvánosságra hozatalához már a posztolással, művének, ötletének, gondolatának, Munkájának Honlapon való megosztásával, Honlapon való feltüntetésével.

Az Ötletgazda kijelenti és szavatolja, hogy műve, gondolata, ötlete, Munkája további felhasználásához hozzájárul. Tudomásul veszi, hogy amennyiben műve, gondolata, ötlete, Munkája további felhasználását megtiltja, visszavonja a nyilvánosságra hozatalhoz adott hozzájárulását, úgy a nyilatkozatát a Feladatkiíró Egyedi feltételekben meghatározott elérhetőségére köteles megküldeni. További felhasználás megtiltásának a feltétele a Vételár háromszoros összegének megfelelő összegű kötbér Feladatkiírónak történő megfizetése a nyilatkozatának megküldésével egyidejűleg.

Ötletgazda kijelenti és szavatolja, hogy a művén, gondolatán, ötletén, Munkáján nem kívánja nevét feltüntetni.

Ötletgazda kijelenti és szavatolja, hogy hozzájárul műve, gondolata, ötlete, Munkája eltorzításához, megcsonkításához, megcsorbításához, megváltoztatásához.

Vagyoni jogok

Amennyiben az Egyedi feltételek alapján a Munka szoftvernek, adatbázisnak, reklámozás céljára készített műnek, vagy filmalkotásnak minősül, úgy az Ötletgazda a jelen szerződés hatályba lépésével a Munka, mű, gondolat, ötlet vagyoni jogait teljes mértékben per-, teher és igénymentesen átruházza a Feladatkiíróra. Ebben az esetben az Ötletgazda kijelenti és szavatolja, hogy a Munka, mű, gondolat, ötlet vagyoni jogaival kizárólagosan korlátozás nélkül rendelkezik és jogosult a vagyoni jogok Feladatkiíróra történő átruházására.

Felhasználási jog

Amennyiben az Egyedi feltételek alapján a Munka nem minősül szoftvernek, adatbázisnak, reklámozás céljára készített műnek, vagy filmalkotásnak az Ötletgazda a jelen szerződés hatálybalépésével a Feladatkiírónak per-, teher és igénymentesen kizárólagos felhasználási jogot enged a Munkán, művén, ötletén, gondolatán az Egyedi felhasználási feltételekben meghatározott felhasználási módoknak és célnak megfelelően.

Az Ötletgazda jelen szerződés hatályba lépése napjától nem jogosult a Munka, ötlet, gondolat, mű felhasználására.

Az Ötletgazda kijelenti és szavatolja, hogy az Ötletgazda Munkája, műve, gondolata, ötlete vagyoni jogaival kizárólagosan korlátozás nélkül rendelkezik és jogosult ezeken felhasználási jogot engedni a Feladatkiíró számára.

Az Ötletgazda kijelenti, hogy hozzájárul a jelen szerződés szerint adott felhasználási engedély harmadik személy részére történő átengedéséhez.

Kijelentések és szavatosságok

Ötletgazda felelősséget vállal és szavatol azért, hogy a Munka jogi, ezen belül szerzői jogi, médiajogi, versenyjogi, iparjogvédelmi, valamint sajtó- vagy reklámetikai szempontból megfelelő, nem sérti más szerzői, szomszédos jogi, személyhez fűződő vagy más szellemi alkotással kapcsolatos jogait, valamint nem sért jogszabályt. A Munka tartalmával kapcsolatban a Szervezővel, illetve a Feladatkiíróval szemben érvényesített bármely igény esetén az Ötletgazda köteles az igényt érvényesítő harmadik személlyel szemben közvetlenül helytállni, valamint a Szervező, illetve Feladatkiíró esetleges helytállása esetén köteles a Szervező illetve a Feladatkiíró által a harmadik személynek igazoltan fizetett összeget a Szervezőnek/Feladatkiírónak megtéríteni.

Ötletgazda szavatol azért, hogy a Munkán nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni, illetve felhasználási joga, amely a Feladatkiíró jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását – a Szerződésben foglaltakon túl – korlátozná vagy akadályozná.

Ötletgazda továbbá szavatol azért, hogy a Munka, mű, ötlet, gondolat a Felek megállapodásának és az Egyedi felhasználási feltételeknek megfelelnek és a Feladatkiíró által meghatározott célra alkalmasak.

A Feladatkiíró kijelenti és szavatolja, hogy a Munka, mű, ötlet, gondolat megváráslására/felhasználására jogosult, azt harmadik személy joga nem korlátozza, akadályozza.

A Feladatkiíró feltétel és korlátozás nélkül felel minden olyan harmadik személy vagy hatóság által támasztott követelésért, büntetésért, amely nem a Munka tartalmából ered, illetve abból, ha a Munka tartalma más jogrendszerek alatt sérti az adott jog rendelkezéseit.

Amennyiben a jelen szerződésben foglaltak szerinti harmadik személyek vagy hatóságok részéről felmerült igényekkel vagy büntetésekkel összefüggésben perek, vizsgálatok vagy egyéb jogviták merülnek fel, az Ötletgazda köteles a Feladatkiírót minden lehetséges jogi eszközzel támogatni jogvita rendezésében. A Felek - amennyiben lehetséges - kötelesek a felmerült kár enyhítésére.

Ötletgazda kijelenti, hogy cselekvőképessége korlátozva nincs, cselekvőképesége nem került kizárásra. Szervező és Feladatkiíró kijelentik, hogy az általuk képviselt gazdasági társaságok jogszerű képviselői, és képviseleti jogosultságukat a társaság semmilyen módon nem korlátozta.

Felek kijelentik és szavatolják, hogy a szerződésnek egyik fél általi aláírása sem sért, illetve nem fog sérteni semmilyen más megállapodást, sem olyan kötelezettséget, amelyben bármelyik fél félként szerepel, vagy amely bármelyik fél vagyonára vonatkozóan kötelező rendelkezést tartalmaz.

A Felek kijelentik, hogy megszüntetésükkel kapcsolatos eljárás, csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás nincs folyamatban, ilyen kérelmet tudomásuk szerint senki nem nyújtott be velük szemben, és ilyen eljárást magukkal szemben maguk sem indítottak, továbbá nincs velük szemben folyamatban olyan bírósági vagy hatósági eljárás, amely gazdasági tevékenységük folytatását vagy a jelen szerződés teljesítését ellehetetlenítheti, vagy akár olyan döntéssel is végződhet, amely ezzel járhat. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben velük szemben ilyen eljárás indul, vagy azt maguk indítanak, úgy azt legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 3 napon belül Szervezőnek és egymásnak is bejelentik.

Felelősség korlátozása

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megszegéséből származó kártérítés mértéke – a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárósító szerződésszegésért fennálló felelősség kivételével - nem haladhatja meg a díj összegének 100%-át. A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a díj összegére, valamint a jelen szerződés egyéb rendelkezéseire tekintettel a jelen felelősségkorlátozás összhangban van a Polgári Törvénykönyv 314. § (2) bekezdésében foglaltakkal.

Az Ötletgazda nem felel

  • a Munka szakszerűtlen és/vagy nem rendeltetésszerű használatából adódó közvetlen és/vagy közvetett, a Feladatkiírónál, bármely más harmadik személynél vagy érdekkörükben felmerült károkért.
  • a Munka rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáért és a hatályos jogszabályoknak, illetve a Feladatkiíró céljainak való megfeleléséért, amennyiben az Ötletgazda a Munkát a Feladatkiíró által rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján készítette el vagy módosította, feltéve, hogy azok a hivatkozott dokumentációban foglaltaknak maradéktalanul megfelelnek.
  • adatvesztésért, adatsérülésért, ha az a Feladatkiírónak felróható magatartás következtében állt be.
  • az olyan károkért, amelyek nincsenek az Ötletgazda magatartásával okozati összefüggésben.
  • egyik Felet sem terheli felelősség, ha a Szerződés megállapított kötelezettségeit elháríthatatlan külső okok miatt nem teljesítette.

Időtartam

Amennyiben a jelen szerződéssel felhasználási jog kerül átruházásra, úgy a jelen Szerződést bármelyik Fél jogosult 30 napos felmondási idővel, írásban, indoklás nélkül felmondani. A Szerződést, a másik Fél szerződésszegése esetén, a vételen Fél azonnali hatállyal jogosult írásban felmondani, amennyiben a szerződésszegő Felet a szerződésszegő állapot megszüntetésére (amennyiben a szerződésszegés orvosolható) megfelelő határidő tűzésével, valamint a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel egyidejűleg írásban felszólította, és a határidő eredménytelenül eltelt.

Amennyiben a jelen szerződéssel vagyoni jogok is átruházásra kerülnek, úgy a Felek a jelen szerződés teljesítésével teljesedésbe megy. A Feleket elállási jog nem illeti meg.

Vegyes rendelkezések

Amennyiben bármelyik Fél valamely időpontban vagy bármely időtartamban nem érvényesíti a jelen Szerződés bármely feltételét vagy kikötését, az nem minősül ilyen feltételről vagy kikötésről való lemondásnak.

Bármely fél kizárólag a többi fél előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a jelen szerződésből eredő követeléséket engedményezni.

Mindegyik Fél köteles aláírni minden egyéb és további olyan dokumentumot, amely ésszerű keretek között szükséges vagy megfelelő lehet a jelen Szerződésben meghatározott ügylet teljesítése érdekében.

Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, ez az érvénytelenség nem érinti a jelen Szerződés bármely további rendelkezésének az érvényességét. Az ilyen érvénytelen rendelkezést a Felek kötelesek olyan érvényes rendelkezéssel felváltani, amely az érvénytelennek bizonyuló rendelkezés helyes jogi jelentéséhez a lehető legközelebb áll.

A jelen Szerződés a Felek közötti teljes Szerződést tartalmazza, és hatálytalanít minden olyan korábbi, írásos vagy szóbeli megállapodást, amely a Felek között a fenti tárgyban létrejött.

A Feladatkiíró köteles megfizetni minden olyan illetéket és költséget, amely a Munka adásvételével, illetve jogutódlásával kapcsolatos.

Felek időbeli korlátozás nélkül vállalják, hogy szigorúan bizalmas formában kezelik mindazon információkat és dokumentumokat, amelyek egymástól és egymásról, valamint jelen Szerződéssel kapcsolatban birtokukba kerülnek, beleértve jelen Szerződés meglétét és tartalmát a Felhasználási Szerződésben rögzítettek szerint.

A jelen Szerződés, annak érvényessége, értelmezése, teljesítése és megszüntetése tekintetében a magyar jog irányadó.

A Felek a jelen Szerződéssel vagy annak értelmezésével kapcsolatban felmerülő vagy abból eredő vitás ügyeket igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben a Felek a jelen Szerződéssel, annak megszűnésével vagy érvénytelenségével kapcsolatban felmerülő vagy abból eredő vitás ügyeket nem képesek békés úton rendezni, ilyen esetekre nem kizárólagosan kikötik más magyar bíróságok illetékességének kizárása nélkül pertárgyértéktől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, ill értékhatártól függően a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét a jogviták kizárólagos és végleges rendezésére.

Ötletgazda kifejezetten rögzíti, hogy a Munka elidegenítési képessége korlátozva nincs, továbbá Feladatkiíró kijelenti, hogy Munka megszerzési képessége korlátozva nincs.

A Felek a jelen Szerződést elolvasták, megértették, akaratukkal mindenben megegyezőnek találták.